Chyba
  • XML Parsing Error at 1:136. Error 9: Invalid character

Bariéry pomoci

?o bráni prija? pomoc

Ur?enie problému gamblerstva nie je nikdy jednoduché. Niektoré z prí?in, ktoré môžu osobe s takýmto problémom bráni? procesu pomenovania a priznania si problému, sú nasledovné:

- cítia sa tak, ako keby mohli svoj problém s gamblerstvom zvládnu? sami.

- nemusia cíti?, že problém ich hrá?skej závislosti je „skuto?ným“ problémom.

- túžba pokra?ova? v hraní môže by? prisilná. Napríklad, závislý ?lovek môže hranie vidie? ako jediné riešenie na vyrovnanie strát a zahladenie ich problémov.

- nemusia vedie?, že aj pre nich existuje dostupná pomoc.

- priatelia a rodina môžu pokra?ova? v krytí gamblera, u?ah?i? tak gamblovanie takejto osobe.

- predchádzajúce pokusy jednotlivca obmedzi? alebo skon?i? s hraním mohli zlyha?. ?lovek môže uveri?, že neexistuje ni?, ?o môže so svojím problémom urobi?.

- Zahanbenie môže predchádza? vyh?adaniu pomoci.

Dobrou správou je, že je množstvo ?udí, ktorí môžu poveda?, že sa úspešne dostali z hrá?škej závislosti.

Nedávny výskum tiež zistil, ?udia s vážnym problémom gamblerstva sa viac ako ?udia s menej závažnými prejavmi gamblerstva, obracajú o pomoc na svojich priate?ov než na rodinných príslušníkov alebo prefesionálov. Prvá vec, ktorú môžete urobi? ak cítite, že Váš priate? má takýto problém je, že sa o tomto probléme nau?íte viac a budete priate?om.

 NEPREHRAJ CELÝ ŽIVOT
Kampa? podporili:

Nadácia Slovenskej sporite?ne

Webygroup