Chyba
  • XML Parsing Error at 1:304. Error 9: Invalid character

Dôsledky gamblerstva

Vä?šina ?udí sa zhoduje, že finan?né problémy sú znakom gamblerstva ale už menej ?udí si uvedomuje, že problém gamblerstva má ?alekosiahlejšie následky.

Okrem ublížení na zdraví sebe, gambleri ovplyv?ujú ?udí okolo seba. Ak problém pretrváva, vz?ahy s rodinou a priate?mi sa rozpadajú. Najbližší, ktorí sa o gamblerov boja, môžu gamblera kry?, vypláca? jeho dlhy a jednoducho nevedia, ?o robi?.

Dôsledky gamblerov

Mentálne zdravotné problémy:
Pocity depresie, zúrivosti, viny, zlosti, osamotenia, izolácie, sklamania, znížený pud sebazáchovy, strata kontroly a samovražedné sklony.

Fyzické zdravotné problémy:
Nespavos?, žalúdo?né problémy, bolesti hlavy, bolesti krku a chrbta a ostatné zdravotné príznaky spojené so stresom.

 

Užívanie iných psychotropných látok:
Tabak, požívanie alkoholu a drog môže narasta? spolu s hrá?skou závislos?ou.

Sociálne problémy:
Ako klamanie, manipulovanie a verbálne a psychické zneužívanie.

Finan?né problémy:
Narastanie dlhov a ú?tov po splatnosti, bankrot a iné.

Problémy so zákonom:
Krádeže, falšovanie, podvody a násilie.

Problémy v škole a v práci:
Absencia, znížená produktivita, zmeškané príležitosti.

I 1 I 2 I

 NEPREHRAJ CELÝ ŽIVOT
Kampa? podporili:

Nadácia Slovenskej sporite?ne

Webygroup