Chyba
  • XML Parsing Error at 1:304. Error 9: Invalid character

?o je to gamblerstvo?

?lovek m problmy s gamblerstvom ak strca kontrolu nad hranm, narast jeho m?anie ?asu a pe?az. Strata kontroly vedie k negatvnym dsledkom pre hr?a, jeho priate?ov alebo celho okolia. Me to zasiahnu? kadho bez oh?adu na vek, pohlavie alebo spolo?ensk postavenie.

V?ina ?ud doke hra? prleitostne a si kontrolova? minut sumu pe?az a ?as. Stvkovanie na portov zpasy alebo chodenie do kasna ak je na to ?as, neznamen, e niekto m problm. ?o ale odde?uje ?ud zvislch na hran od ostatnch je, e ich gamnlerstvo poiera, e zanedbvaj seba a ostatn ?asti ich ivota.

Vo v?ine prpadov, sa problmy s gamblestvom nezjavia za noc. ?lovek s takmto problmom pravdepodobne za?al ako rekrea?n hr?. Ako zvislos? postupovala, vz?ahy s priate?mi a rodinou trpeli, kola, prca a spolo?ensk povinnosti sa strcali a ?ty zostvali nezaplaten. Napriek negatvnym okolnostiam, gamblujca osoba pokra?uje v hran. Nemus si dokonca ani plne uvedomova? ako je pohlcovan gamblerstvom, hr a pokm sa dsledky nestan prli obrovsk na to, aby ich ignoroval.

 NEPREHRAJ CEL IVOT
Kampa? podporili:

Nadcia Slovenskej sporite?ne

Webygroup