2% Z DANE

Je náro?né správne sa rozhodnú?...

rozhodnutie o Vašich 2%-tách patrí len VÁM...

Vaše 2% nám pomôžu informova? rizikové skupiny a pomáha? eliminovaniu rozmáhania sa tohto novodobého fenoménu v spolo?nosti...

Rozhodnutie o podpore kohoko?vek, ?i už materiálnej alebo finan?nej, je vždy náro?né. Niektorí tak robia v o?akávaní protihodnoty, vä?šina však iných podporuje pre dobrý pocit, pre uvedomenie si potreby urobi? dobrý skutok ?i pre potešenie, že inému sme urobili rados?. Na druhej strane rados? a príjemné prekvapenie poteší každého obdarovaného, ve? dosta? dar nie je každodenná záležitos?.

A Váš príspevok pomôže k lepšej informovanosti verejnosti o probléme gamblerstva, ako sa mu vyhnú? a kam sa obráti?, ak sa objaví. Podporme spolo?ne aj tento rok najvä?šiu kampa? proti gamblerstvu.

Údaje k poukázaniu 2% z dane:??

názov organizácie : OZ VEDOMIE?
právna forma : ob?ianske združenie?
sídlo: Dlhá 118, 949 01 Nitra?
I?O: 42124743


Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov

Postup krokov na poukázanie 2% pre fyzické osoby

Postup krokov na poukázanie 2% pre právnické osoby
 NEPREHRAJ CELÝ ŽIVOT
Kampa? podporili:

Nadácia Slovenskej sporite?ne

Webygroup